ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

งานบริการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีการถ่ายภาพด้วยรังสี

หลักการและเหตุผล

เทคโนโลยีด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคุณภาพของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้มาตรฐานตามมาตรฐานสากลทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประเมินความสามารถของบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่านี้มีความสามารถในการดำเนินการทดสอบได้อย่างมีความสามารถทัดเทียมกันและไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดฝ่ายประกันคุณภาพสทน.ได้จัดทำระบบคุณภาพเพื่อการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายตามมาตรฐานISO/IEC 17024:2012 และอ้างอิงตามรูปแบบการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9712:2012


รายชื่อผู้สอบ/ผู้คุมสอบสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสี 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร

  • ผู้ที่ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากรสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 1 

ประกาศผลสอบ

หมายเหตุ :ผู้สมัครสามารถยื่นความจำนงค์ขอสอบซ่อมภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติได้อีก 2 ครั้งโดยขอสอบซ่อมเฉพาะในภาค/ส่วนที่สอบไม่ผ่านเช่นสามารถขอสอบซ่อมภาคทฤษฎีเฉพาะส่วนความรู้เฉพาะทั้งนี้การสอบซ่อมจะกระทำได้หลังการทดสอบครั้งแรกไปแล้วอย่างน้อย 30 วันและต้องไม่เกิน 2 ปี 

  

วิธีการยื่นเอกสารการสมัครสำหรับผู้ขอรับการรับรองครั้งแรก

ขั้นตอนการยื่นขอการรับรอง

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับการรับรองได้ 2 ช่องทางดังนี้

1.ยื่นคำขอด้วยตัวเองที่สถาบันผ่านสำนักงานส่วนหน้า (Tint One-stop service) 

          ณ อาคาร 9 ชั้น 1 สทน.จตุจักร โทร. 02-4019889 ต่อ 5990 สายตรง 02-5790743 โทรสาร 02-5790220

2.ยื่นคำขอผ่านช่องทางอื่นๆ เช่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางอีเมล

          ฝ่ายประกันคุณภาพ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

          เลขที่  9/9 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

          หรือ E-mail : ndtcb@tint.or.th  **หากคำขอรับการรับรองบุคลากรและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน : เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคำขอชำระค่าบริการทางอีเมล/โทรสาร หรือช่องทางอื่นที่ผู้ยื่นคำขอสะดวก**


หมายเหตุ : กรณีผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนหรืออุทธรณ์เกี่ยวกับการให้บริการของสถาบันฯ เช่น การรับคำขอการทดสอบ/ประเมินและการรับรองหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรับรองบุคลากรโดยสถาบันหรือผู้ที่ได้รับการรับรองเช่นความสามารถจรรยาบรรณและการอ้างอิงการรับรองไม่ถูกต้อง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ ทาง

E-mai :  ndtcb@tint.or.th - วิธีการเข้ารับการทดสอบ / แบบฟอร์มต่างๆ


- ค่าธรรมเนียมในการขอรับการทดสอบ

ผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าบริการตามที่สถาบันกำหนดดังนี้


หมายเหตุ:: **สถาบันฯได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17024:2012 จากสมอ.เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

         **ใบรับรองนี้มีอายุ 2 ปีและสามารถนำใบรับรองมาขอรับการทดสอบรับรองบุคลากรตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17024:2012 ภายหลังสถาบันฯได้รับการรับรองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

- ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ฝ่ายประกันคุณภาพสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 9/9 หมู่ 7 ตำบลทรายมูลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก 26120

โทรศัพท์ 02-4019889 ต่อ 5920/1131 โทรสาร 037-392913

E-mail : ndtcb@tint.or.th / www.tint.or.th


เอกสารประกอบ
ผลสอบสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 1 ครั้งที่ 1/2561
นโยบายความเป็นกลาง
รูปแบบการรับรองบุคลากรด้านทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติบทบาทหน้าที่ของผู้สอบและผู้คุมสอบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินและรับรองบุคลากรตามรูปแบบการรับรองของสทน.
แบบอุทธรณ์ (FM-QA-62)
แบบรับข้อร้องเรียน (FM-QA-45)
แบบขอยกเลิกการรับรอง (FM-QA-43)
แบบขอสอบซ่อม (FM-QA-42)
แบบการตรวจสายตา (FM-QA-64)
แบบคำขอรับรองบุคลากร (FM-QA-41)
ผลการสอบซ่อมสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสีครั้งที่ 1/2560
ผลสอบสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสีครั้งที่ 1/2560
ตารางกำหนดการทดสอบอาชีพบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย ประจำปี 2565
ผลการสอบซ่อมสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 1 ครั้งที่ 1/2561
ผลการสอบสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 ครั้งที่ 1/2561
ผลการสอบสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 ครั้งที่ 1/2562
ผลการสอบสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 1 ครั้งที่ 1/2562
ผลการสอบซ่อมสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 ครั้งที่ 2/2562
ผลการสอบพร้อมสอบซ่อมสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 1 ครั้งที่ 2/2562
ผลการสอบสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 ครั้งที่ 1/2563
ผลการสอบซ่อมสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 ครั้งที่ 1/2564 (New !!!)
ผู้ที่ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากรสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 1
รายชื่อผู้สอบผู้คุมสอบสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสี (New !!!)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพ
ตารางกำหนดการทดสอบอาชีพบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย ประจำปี 2564
ลิงก์ประกอบ
ลิงค์เอกสารประกอบ