ข่าวประชาสัมพันธ์

ผสทน. ได้รับเชิญร่วมบรรยายในการประชุม ASEAN Regional Forum Inter-Sessional on Non-Proliferation and Disarmament ครั้งที่14

17 พฤษภาคม 2566

 ผสทน. ได้รับเชิญร่วมบรรยายในการประชุม ASEAN Regional Forum Inter-Sessional on Non-Proliferation and Disarmament ครั้งที่14


                  ด้วยไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศ ศรีลังกา และสหรัฐอเมริกา เป็นประธานร่วมจัดการประชุม ASEAN Regional Forum Inter-Sessional on Non-Proliferation and Disarmament ครั้งที่14 ระหวางวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกาและจัดผ่านระบบการประชุมทางไกล   การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์โลกในประเด็นการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ การลดอาวุธ และการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ Thailand's partnership with FIRST Program โดย FIRST Program หรือ โครงการ Foundational Infrastructure for Responsible Use of SMR Technology เป็นโครงการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถ (capacity building) ของสหรัฐอเมริกา ที่สนับสนุนประเทศคู่ภาคี

                   โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เพิ่งเริ่มต้นพิจารณาการใช้เทคโนโลยี Small Modular Reactors (SMRs) ให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าได้อย่างมีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และมีมาตรฐานด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยอย่างสูงสุดซึ่งประเทศไทย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานนิวเคลียร์กว่า 10 หน่วยงาน ได้เข้าร่วม FIRST Program อย่างเป็นทางการแล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และจะมีกิจกรรมร่วมกับสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 2566 - 2567 การบรรยายของ สทน. ในครั้งนี้เน้นเรื่อง การเตรียมความพร้อมของไทยสำหรับการดำเนินการโรงไฟฟ้าประเภท SMR ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และการวิจัยของ สทน. เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเทคโนโลยีของเครื่องปฏิกรณ์ประเภท SMR รวมถึงนโยบายด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (carbon neutrality) ของประเทศไทย ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เคยกล่าวไว้ในช่วงการประชุม COP 26 ด้วย